festyn-rodzinny-z-okazji-dnia-dziecka-i-powitania-lata-01062019     Festyn powinien być realizowany w roku ubiegłym, ale dobrze się stało, bo tern w byłej Szkole w Wilczorudzie został częściowo uporządkowany, a...
podsumowanieTo było wielkie zaskoczenie dla organizatorów czyli Górnej Jeziorki i Gminy Pniewy. Liczyliśmy, że przyjdzie 300 może 350 osób a po 30 minutach od...
Więcej informacji w załączniku
mamrota-nie-byloStowarzyszenie Górna Jeziorka  zaprosiło 31.01.2011  znanego nie tylko z serialu „Rancho” aktora Sylwestra  Maciejewskiego  na tradycyjne poniedziałkowe...
historia-stowarzyszenia     Trudno pisać o historii jak nie ma się jeszcze trzech lat. Może właśnie dlatego łączy nas się z przedszkolami, a Prezes uchodzi za najstarszego...
Wszystkie sprawozdania dotyczące stowarzyszenia, znajdują się poniżej.

Statut

Statut Stowarzyszenia Górna Jeziorka

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna
1.    Stowarzyszenie nosi nazwę  Górna Jeziorka.  i jest zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2.    Stowarzyszenie może używać nazwy: Górna Jeziorka, wyróżniających  znaków graficznych (logo) oraz pieczęci.
3.    Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
4.    Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
§ 2
Siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia
1.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wilczoruda-Parcela 2; poczta Pniewy 05-652
2.    Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
3.    Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§ 3
Możliwość zrzeszania się
Stowarzyszenie może uzyskać członkostwo organizacji polskiej lub międzynarodowej na podstawie uchwały Zarządu.
§ 4
Podstawy działania
Stowarzyszenie działa zgodnie z:
1.    obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
2.    niniejszym Statutem Stowarzyszenia
3.    regulaminami organów Stowarzyszenia,
4.    uchwałami organów Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 5
Cele Stowarzyszenia
Celami Stowarzyszenia są:
1.    Ochrona i poprawa nawierzchni dróg i szlaków komunikacyjnych doliny i dorzecza rzeki Jeziorki. Uruchomianie nowych szlaków  dla wędrówek pieszych i ścieżek rowerowych.  
2.    Ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego, fauny i flory doliny rzeki Jeziorki.
3.    Wdrażanie do użytkowania ekologicznych źródeł energii, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
4.    Kultywowanie tradycyjnej lokalnej produkcji rolniczej i sadowniczej.
5.    Upowszechnianie wiedzy o kulturze lokalnej, uświdamianie znaczenia tradycji i historii..  
6.    Promowanie zachowanych zasobów kultury materialnej. Przywrócenie umiejętności wykonywania zapomnianych zawodów: kowal, tkacz, dekarz słomy i inne.  
7.    Działania edukacyjne.                             
8.    Reprezentowanie i wspieranie mieszkańców..                                                        
     9. Inspirowanie i wspieranie działań społeczności lokalnych.  .
 10.Współdziałanie z władzami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, oraz instytucjami Unii Europejskiej w celu  realizacji zadań statutowych.
 
§ 6
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia
1.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, a w szczególności poprzez:
1)    informowanie społeczeństwa i władz o problemach,  zagrożeniach, środowiskowych działaniach lokalnych, działaniach władz samorządowych, innych instytucji i organizacji.
2)    opiniowanie, wnoszenie wnioskow do planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  innych dokumentów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie górnej Jeziorki.
3)    konsultowanie przedsięwzięć inwestycyjnych lub planowanych zmian.
10
4)    kierowanie postulatów i wniosków do mieszkańców, właściwych władz, instytucji i osób dotyczących: ochrony środowiska i utrzymania krajobrazu, szlaków komunikacyjnych, zabytków kultury materialnej, działań edukacyjnych, kulturalnych, społecznych
5)    stałą współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami, instytucjami i środowiskami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach, w tym z lokalnymi stowarzyszeniami
6)    organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, festiwali i konkursów służących upowszechnianiu wiedzy o naszym regionie
7)    inspirowanie badań naukowych na temat naszego regionu
8)    publikacje drukowane i elektroniczne na temat dziedzictwa kulturowego naszego terenu. Tworzenie biblioteki multimedialnej, założenie strony internetowej Stowarzyszenia
9)    działania promujące i wspierające działalność w zapomnianych zawodach, szkolenie nowych adeptów u starych mistrzów  
10)    działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych wspierających działania lokalne i statutowe;  inne działania   prawne związane z działalnością Stowarzyszenia.  

2.    Działalność określona niniejszym Statutem prowadzona jest przez Stowarzyszenie na rzecz ogółu społeczności i jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 7
Rodzaje członkostwa
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.    Zwyczajnych,
2.    Wspierających,
3.    Honorowych.                                                                                                                                          
§ 8
Członkowie zwyczajni
1.    
1)    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem pkt 2.
2)    Osoba fizyczna w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Ma czynne i bierne prawo wyborcze, jednak w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności  prawnych.                                                                                   
10
2.    Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
3.    Członek zwyczajny posiada następujące prawa:
1)     czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
2)    prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we  wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
3)    prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
4.    Członek zwyczajny ma obowiązek:
1)    brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2)    przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych uchwał organów Stowarzyszenia,
3)    dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee,
4)    regularnie płacić składki członkowskie.

§ 9
Członkowie wspierający
1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową oraz złoży prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską.
2.    Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach oraz w posiedzeniach Zarządu.
§ 10
Członkowie honorowi
1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2.    Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych  Zebraniach.
§ 11
Nabycie i utrata członkostwa
1.    O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych albo wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zawierającej oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień Statutu.
2.    Godność członka honorowego nadaje, za zgodą kandydata, Walne Zebranie w formie uchwały na wniosek Zarządu.
3.    Utrata członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego następuje w przypadku:
1)    złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa,


2)    śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,
3)    rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną,
4)    wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 12
Upomnienie, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie ze Stowarzyszenia
1.    Za nieprzestrzeganie Statutu, a w szczególności za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia lub narażanie dobrego imienia Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na okres 1 roku, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu – wykluczyć ze Stowarzyszenia.
2.    W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania przez członka zwyczajnego, mimo pisemnego upomnienia Zarządu, z zapłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy, Zarząd ma prawo zawiesić prawa tego członka zwyczajnego na okres 1 roku lub wykluczyć ze Stowarzyszenia.
3.    Zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, której odpis jest doręczany osobie, której dotyczy, w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
4.    Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu tej uchwały.  Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 13
Organy Stowarzyszenia
Organami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie,
2.    Zarząd,
3.    Komisja Rewizyjna.

§ 14
Podejmowanie uchwał
1.    Uchwała organu Stowarzyszenia jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
2.    W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

10
§ 15
Zasady wyboru, uzupełniania składu oraz kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
2.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3.    W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Zarządu, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego członka Zarządu.
4.    W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.
§ 16
Walne Zebranie
1.    Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)    ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2)    rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo – wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji,
3)    udzielenie lub odmowa udzielenia, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4)    wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)    nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
6)    ustalenie wysokości składek członkowskich,
7)    uchwalanie zmian Statutu,
8)    podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
9)    podejmowanie uchwał w innych sprawach.

§ 17
Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania
1.    Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
2.    Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków wspierających, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.    O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
4.    Uchwała Walnego Zebrania jest ważna jedynie w przypadku jej podjęcia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 18
Zarząd
1.    Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami oraz reprezentuje Stowarzyszenie i ma prawo zaciągania zobowiązań majątkowych.
2.    Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
3.    Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
4.    Do kompetencji Zarządu należy:
1)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2)    przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania,
3)    uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu, oraz nadzorowanie ich realizacji,
4)    zwoływanie Walnych Zebrań i proponowanie porządku ich obrad,
5)    wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego,
6)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7)    reprezentowanie Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
8)    decydowanie o tym jaka działalność pożytku publicznego jest odpłatna, a jaka nieodpłatna,
9)    podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.


§ 19
Prace Zarządu
1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, albo upoważniony przez niego Wiceprezes lub Sekretarz.
2.    Zarząd może uchwalić regulamin działalności Zarządu.
§ 20
Zasady reprezentacji
1.    Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są; Prezes lub upoważniony Wiceprezes działający łącznie ze Skarbnikiem.
2.    Prezes upoważniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.

§ 21
Komisja Rewizyjna
1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3  członków wybranych przez Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2.    Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
3.    Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:
1)     członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)    skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych oraz przestrzegania § 24 ust. 2, przeprowadzana co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale,
2)    przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3)    składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
4)    składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i spraw pod obrady,
5)    przedkładanie Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 22
Składniki majątku
Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1.    Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2.    Środki pieniężne,
3.    Inne prawa majątkowe.
§ 23
Źródła majątku
1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1)    składek członkowskich,
2)    dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
3)    dochodów z majątku Stowarzyszenia,
4)    dochodów z własnej działalności,
5)    ofiarności publicznej.
2.    Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3.    Dopuszcza się darowizny czasowe od członków stowarzyszenia, osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych na określone projekty.  Darowizna nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy,  przyjęta i zwrócona będzie protokołem.
§ 24
Gospodarka finansowa
1.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Zabrania się:
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.                                                                                                                                                                                                
3)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 25
Rok obrotowy
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 26
Zmiana Statutu
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.

§ 27
Rozwiązanie Stowarzyszenia
1.    Uchwałę w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością trzech czwartych liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.
2.    Uchwała w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.